2023-06-07

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2023

(dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnościami)

I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Miejsce, w którym będzie odbywała się impreza powinno być w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych (przystosowane pokoje i sale, łagodny zjazd do portu, itp.)
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

–        warsztaty odbędą się między 30 czerwca a 25 października 2023 r. w terminach: 30.06 – 13.07, 15.07-28.07, 30.07-12.08, 14.08 – 27.08, 13.09-26.09, 27.09-10.10, 12.10-25.10

łącznie weźmie w nich udział 300 uczestników oraz 100 osób kadry, również w większości osób niepełnosprawnych;

–        zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach w pełni dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (szerokie drzwi, duże łazienki itp.);

–        wyżywienie całodzienne (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad);

–        zamówienie obejmuje 64 jachty kabinowe, 16 jachtów DZ, 16 katamaranów odpowiednio podzielone na konkretne warsztaty oraz motorówkę asekuracyjną na każdym warsztacie. W przypadku wystąpienia, silnych wiatrów jachty mieczowe powinny być zamienione na jachty balastowe, lub balastowo-mieczowe aby można było kontynuować szkolenie. Ponieważ na zakończenie każdych warsztatów rozgrywane są regaty dla uczestników szkolenia zamówienie obejmuje również dostarczenie sprzętu dla rozegrania regat (10 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym, statek komisji sędziowskiej, boje regatowe,nagłośnienie itd.);

–        zamówienie obejmuje dwie sale wykładowe ze sprzętem audio-wizualnym, w których będą odbywały się wykłady i seminaria oraz zajęcia praktyczne. Zamówienie obejmuje także siłownię.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do końca października 2023 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

–        opatrzona pieczątką firmową,

–        posiadać datę sporządzenia,

–        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS,

–        podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: msz@msz.org.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 czerwca, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Jakość oferty (przystosowanie miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 60%

Punkty za: przystosowanie miejsc noclegowych oraz ogólnodostępnych (takich jak sale wykładowe, miejsce spożywania posiłków, port, itp.) do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – preferowane pomieszczenia na parterze.

 1. Cena 40%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: msz@msz.org.pl.