2023-05-08

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2023

(dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnościami)

I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „XIX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Miejsce, w którym będzie odbywała się impreza powinno być w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych (przystosowane pokoje i sale, łagodny zjazd do portu, itp.)
 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

–        w dniach 25.06 – 28.06 oraz 29.08 – 1.09 2023 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (każdorazowo po 150 osób niepełnosprawnych, w tym około po 40 osób na wózkach inwalidzkich oraz po 27 wolontariuszy);

–        dostarczenia w dniach 25.06 – 28.06 oraz 29.08 – 1.09 2023 roku 18 jachtów kabinowych, 9 jachtów DZ, 5 katamaranów, 10 kajaków i 4 motorówek asekuracyjnych oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty;

–        zapewnienia w dniach 25.06 – 28.06 oraz 29.08 – 1.09 2023 roku dwóch sal wykładowych ze sprzętem audio wizualnym, oraz dwóch pomieszczeń w budynkach (dla 150 i dla 300 osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze);

–        zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z dwóch kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.

 1. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 1.09.2023 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

–        opatrzona pieczątką firmową,

–        posiadać datę sporządzenia,

–        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS,

–        podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. 1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: msz@msz.org.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa; 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 16.05.2023 r. do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.
 1. 2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.05.2023 r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:30 w siedzibie zamawiającego.
 2. 3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 1. 4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1. 5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. 6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. 1.Jakość oferty (przystosowanie miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 60%

Punkty za: przystosowanie miejsc noclegowych oraz ogólnodostępnych (takich jak sale wykładowe, miejsce spożywania posiłków, port, itp.) do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – preferowane pomieszczenia na parterze.

 1. 2.Cena 40%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając informację na stronie www.msz.org.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: msz@msz.org.pl