XVI Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa 2024r.

Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie

ZAPROSZENIE NA REGATY

XVI INTEGRACYJNE REGATY ŻEGLARSKIE MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Regaty są dofinansowane przez Gminę Miejską Giżycko

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)

Współpraca: Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.oczymazur.pl. Klub Sportowy Razem Mazury klubrazemmazury@gmail.com

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 1-3 maja 2024 roku w Giżycku na jeziorze Kisajno.

2. Biuro regat: Oczy Mazur – MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

3. Port regat: Oczy Mazur – MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko.

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

5. Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane na jachtach kabinowych dostarczonych przez organizatora regat.

6. W regatach mogą brać udział załogi 3 osobowe.

7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( msz@msz.org.pl) do dnia 15 kwietnia 2024 roku wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

10. Otwarcie regat nastąpi 1 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.

11. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 1 maja 2024 roku godzina 11.00.

12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

13. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

14. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

16. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

17. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

18. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, nagrody rzeczowe, dyplomy.

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes MSŻ Katarzyna Sztachelska tel. (87) 4285898.

Zgłoszenie do regat do pobrania