Żeglarskie Mistrzostwa UTW województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie

ZAPRASZAMY NA REGATY

ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Mistrzostwa są współfinansowane

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA ( www.msz.org.pl).

Współorganizator: Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.oczymazur.pl).

1. W regatach mogą brać udział mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieku powyżej 50 lat. Załoga liczy 12 osób. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent Żeglarza jachtowego

2. Regaty zostaną rozegrane w dniu 16 lipca 2024 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.

3. Biuro regat: Oczy Mazur – MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

4. Port regat: Oczy Mazur – MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko 

5. Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach DZ dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 9 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( msz@msz.org.pl) do dnia 5 czerwca 2024 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

7. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.

8. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

9. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

10. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.

11. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

13. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

14. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 16 lipca 2024 r. o godzinie 9.30 w Biurze Regat w porcie Oczy Mazur – MCŻiTW w Giżycku.

15. Otwarcie regat nastąpi 16 lipca 2024 r. o godzinie 10.00 w porcie Oczy Mazur -MCŻiTW w Giżycku.

16. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 16 lipca 2024 r. godzina 10.30.

17. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

18. Przewiduje się rozegranie 2 – 3 wyścigów.

19. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu jednego wyścigu.

20. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

21. Zakończenie regat o godzinie 16.00.

22. Nagrody: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

23. Po zakończeniu regat zapraszamy na ognisko. 

Komandor Regat: Marek Winiarczyk

ZGŁOSZENIE DO REGAT