2024-04-02

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2024
(dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnościami)

I. ZAMAWIAJĄCY
MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA
ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu
  zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Warsztaty
  Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt
  powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Miejsce, w którym
  będzie odbywała się impreza powinno być w pełni dostosowane dla osób
  niepełnosprawnych (przystosowane pokoje i sale, łagodny zjazd do portu, itp.)
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • warsztaty odbędą się między 5 maja a 15 października 2024 r. (5-18.05,
  20.05-2.06, 4-17.06, 2-15.07, 17-30.07, 1-14.08, 19.08-1.09, 17-30.09,
  2-15.10), łącznie weźmie w nich udział 300 uczestników oraz 100 osób kadry,
  również w większości osób niepełnosprawnych;
 • zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach w pełni dostosowanych dla
  osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  (szerokie drzwi, duże łazienki itp.);
 • wyżywienie całodzienne (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad);
 • zamówienie obejmuje 64 jachty kabinowe, 16 jachtów DZ, 16 katamaranów
  odpowiednio podzielone na konkretne warsztaty oraz motorówkę
  asekuracyjną na każdym warsztacie. W przypadku wystąpienia, silnych
  wiatrów jachty mieczowe powinny być zamienione na jachty balastowe, lub
  balastowo-mieczowe aby można było kontynuować szkolenie. Ponieważ na
  zakończenie każdych warsztatów rozgrywane są regaty dla uczestników
  szkolenia zamówienie obejmuje również dostarczenie sprzętu dla rozegrania
  regat (10 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym, statek
  komisji sędziowskiej, boje regatowe,nagłośnienie itd.);
 • zamówienie obejmuje dwie sale wykładowe ze sprzętem audio-wizualnym, w
  których będą odbywały się wykłady i seminaria oraz zajęcia praktyczne.
  Zamówienie obejmuje także siłownię.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
  zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do końca października 2024 r.
  IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer
  Regon, numer KRS,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na
  adres: msz@msz.org.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
  adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia
  9 kwietnia 2024 r. do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z
  rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
  gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą
  złożenia oferty.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 9 kwietnia, a wybór najkorzystniejszej
  oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
  swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl
  VI. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 7. Jakość oferty (przystosowanie miejsca do potrzeb osób z
  niepełnosprawnościami) 60%
  Punkty za: przystosowanie miejsc noclegowych oraz ogólnodostępnych
  (takich jak sale wykładowe, miejsce spożywania posiłków, port, itp.) do
  potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – preferowane
  pomieszczenia na parterze.
 8. Cena 40%
  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
  zamieszczając informację na stronie internetowej www.msz.org.pl.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87)
  4285898, oraz adresem email: msz@msz.org.pl.